Algemene voorwaarden

Download (NL)  Download (FR)  Download (UK)

Artikel 1:           ALGEMEEN

1.1                        

Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op de levering van producten, licenties en diensten door NORRIQ Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 289A, 3120 Tremelo, België, BTW-BE-0463.318.421 – RPR Leuven (hierna "NORRIQ" genoemd) aan de klant (hierna "Klant" genoemd). NORRIQ en de Klant worden hierna individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.

1.2               

NORRIQ heeft het recht deze AV te wijzigen mits kennisgeving aan de Klant door een bekendmaking op de website www.norriq.be/av, op de factuur of via e-mail. Deze wijzigingen treden dan in werking één (1) maand na de kennisgeving, tenzij een latere datum wordt aangegeven. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen één (1) maand na de kennisgeving indien de wijzigingen wezenlijk zijn of onredelijk bezwarend voor de Klant. In dit geval eindigt de Overeenkomst op het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Deze beëindiging geeft geen aanleiding tot terugbetaling aan de Klant van vergoedingen voor licenties, onderhoud en/of andere vergoedingen. Bij afwezigheid van een schriftelijk, uitdrukkelijk bezwaar tegen de aangekondigde wijzigingen binnen de vermelde termijn wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

 

Artikel 2:           DEFINITIES

2.1                                    

In deze AV hebben de volgende begrippen de betekenis zoals hierna is bepaald: "NORRIQ Software": standaard software van NORRIQ, inclusief documentatie, door NORRIQ in licentie gegeven aan de Klant onder de licentievoorwaarden van NORRIQ; "Software van derden": software van derden, met inbegrip van documentatie, verstrekt door NORRIQ en door derden in licentie gegeven aan de Klant onder de licentievoorwaarden die dergelijke software vergezellen; "Software": NORRIQ Software en/of Software van derden; "Niet-standaard software": aanpassingen, toevoegingen of customizaties van Software; "Diensten": de diensten (indien besteld) (in voorkomend geval, advies, analyse, creatie of ontwikkeling van wijzigingen, toevoegingen of customizaties aan Software, integratie, implementatie, training, projectbeheer, ondersteuning, onderhoud, hosting of de externe plaatsing en ter beschikking houden van Software via internet of een ander netwerk, en andere diensten of advies) die door of namens NORRIQ aan de Klant worden verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en zoals uiteengezet in een Bijlage of SOW; "SOW": een order, statement of work (werkopdracht), voorstel, change request (wijzigingsverzoek), projectbevestiging, overeenkomst of vergelijkbaar document uitgegeven door NORRIQ met de specifieke voorwaarden als de Klant een licentie voor Software of een overeenkomst voor Diensten van NORRIQ wil; "Specificaties": de specificaties zoals beschreven in de NORRIQ-materialen die de Klant in of met de Software ontvangt; "Items van derden": diensten en/of uitrustingsartikelen geleverd door en/of onderhouden door derden; "Leveranciers": licentiegevers, leveranciers en onderaannemers van NORRIQ.

Artikel 3:           SOW - OVEREENKOMST

3.1               

Als de Klant Software licentie(s) of Diensten wenst af te nemen van NORRIQ, zal NORRIQ een SOW opmaken met daarin de specifieke voorwaarden en prijzen. Tenzij anders vermeld, heeft een SOW een geldigheidsduur (waarbinnen aanvaarding moet plaatsvinden) van dertig (30) dagen.

3.2               

Bij aanvaarding (expliciet dan wel impliciet door NORRIQ te vragen om te beginnen met het leveren van de Software of Diensten) door de Klant van de SOW binnen de geldigheidsduur, komt een overeenkomst (de "Overeenkomst") tot stand tussen de Partijen. Wanneer de Klant een voorwaarde of veronderstelling koppelt aan zijn aanvaarding, komt de Overeenkomst pas tot stand wanneer NORRIQ deze voorwaarde of veronderstelling schriftelijk aanvaardt.

3.3               

Deze AV maken integraal deel uit van een Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden zal de Overeenkomst voorrang hebben op de AV, die voorrang hebben op de (eventuele) offerteaanvraag van de Klant. De Klant ziet af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden. In het geval van een overheidsopdracht zijn de AV enkel van toepassing in de mate dat zij niet in strijd zijn met, of een voorbehoud bevatten met betrekking tot de inhoud en voorwaarden van de documenten van de overheidsopdracht.

 

Artikel 4:           PRIJZEN

4.1               

Alle prijzen door NORRIQ opgegeven zijn slechts ramingen en kunnen in geen geval als bindend voor NORRIQ beschouwd worden tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat een prijs of een bedrag als een vaste vergoeding moet beschouwd worden. De prijzen zijn steeds gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van opmaak van de SOW en, indien van toepassing, op de geldende voorwaarden van licenties en diensten vanwege Leveranciers. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de Overeenkomst wijzigingen voordoen behoudt NORRIQ zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen, en de Klant aanvaardt dit indien dit geen prijsstijging inhoudt van meer dan 10%.

4.2               

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief belastingen (o.a. belasting op toegevoegde waarde), taksen, invoerrechten of andere heffingen, verblijfs- en verplaatsingskosten, welke ten laste komen van de Klant.

4.3               

NORRIQ levert de Diensten tijdens de normale kantooruren (i.e. maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u30, uitgezonderd zon- en feestdagen), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Diensten buiten de normale kantooruren geleverd worden is NORRIQ gerechtigd de prestaties aan te rekenen tegen het standaard uurtarief vermeerderd met 25% op weekdagen tot 21u00, 50% op weekdagen na 21u00 en zaterdagen tot 17u00, en 100% op zaterdagen na 17u00 en op zon- en feestdagen.

4.4               

Verplaatsingskosten binnen België worden aangerekend aan een vaste kost van 100 EUR. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, worden parkingkosten aan werkelijke kost aangerekend.

4.5               

Voor diensten buiten België:

•        De Klant regelt en betaalt vlucht, hotel en taxi rechtstreeks, en stemt hiervoor af met NORRIQ zodat alles tijdig in orde is (visum e.d.). Indien NORRIQ dit moet regelen, wordt een administratieve kost van 100 EUR aangerekend per boeking;

•        Verplaatsingen per wagen (autokosten en parking) worden aangerekend aan werkelijke kost;

•        De reistijd (beide richtingen) wordt aangerekend aan 70% van het uurtarief;

•        Inactieve dagen (zijnde dagen, met inbegrip van weekends, tussen werkdagen) wordt aangerekend aan 70% van het uurtarief (8 uren per dag);

•        “Out of pocket” uitgaven worden forfaitair per persoon per dag aangerekend aan het recentste tarief “dagelijkse forfaitaire vergoeding Categorie 1, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken” zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

4.6               

NORRIQ behoudt zich het recht voor om op jaarlijkse basis de met de Klant overeengekomen prijzen aan te passen. De aanpassing van de prijzen zal tijdig meegedeeld worden aan de Klant. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij akkoord gaat met deze prijsaanpassingen indien ze in overeenstemming zijn met de formule: Fn = Fo (0,2 + 0,8 (Sn/So)) (waarbij Fn = nieuwe prijs; Fo = oude prijs; Sn = referte uurloonkost (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) zoals laatst gepubliceerd door Agoria voorafgaand aan de prijsaanpassing, So = referte uurloonkosten (landsgemiddelde - lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de aanvang van de Overeenkomst). Indien de prijsaanpassing de voormelde indexeringsformule overschrijdt, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de aankondiging van de prijsaanpassing. Indien de Klant niet reageert op een prijsaanpassing binnen de voormelde periode van één (1) maand, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwe prijzen.

Artikel 5:           FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN

5.1               

Softwarelicentie(s) en tegen forfaitprijs geleverde Diensten worden op voorhand gefactureerd. NORRIQ behoudt zich het recht voor de levering van Software of Diensten uit te stellen tot ontvangst van de betaling. Diensten tegen regieprijs (time & material) worden tweewekelijks of maandelijks gefactureerd na levering van de betrokken Diensten. De prijzen zijn verschuldigd en betaalbaar ongeacht of de Klant de Software of Diensten gebruikt.

5.2               

Elke klacht over facturen moet binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur aan NORRIQ gemeld worden, zo niet wordt de Klant geacht de factuur aanvaard te hebben. Wanneer de Klant slechts een deel van de factuur betwist, heeft hij niet het recht de betaling van de onbetwiste bedragen uit te stellen.

5.3               

Betaling gebeurt in EUR en binnen zeven (7) dagen (voor Software licenties) of dertig (30) dagen (voor Diensten) na factuurdatum. In het geval de Klant zich niet houdt aan de voormelde betalingstermijn, is NORRIQ gerechtigd vanaf de vervaldatum interesten aan te rekenen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het facturatiebedrag, met een minimum van 150 EUR. Bovendien worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft NORRIQ het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten totdat de Klant alle openstaande bedragen heeft betaald. Met betrekking tot de door de Klant verschuldigde bedragen, alsmede de verzending van de factuur, vormen de relevante documenten en gegevens van de administratie of systemen van NORRIQ voldoende bewijsmateriaal, onverminderd het recht van de Klant om het tegendeel te bewijzen.

5.4               

NORRIQ heeft het recht zijn facturen elektronisch te versturen. De Klant zal een correct functionerend emailadres meedelen (en dit updaten wanneer nodig) naar waar de elektronische factuur gestuurd kan worden. Een elektronische factuur wordt verondersteld correct ontvangen te zijn door de Klant op de dag van verzending naar dat emailadres.

5.5               

Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant heeft NORRIQ het recht een bijkomende zekerheid inzake betaling te vorderen en tot op dat ogenblik de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 6:           UITVOERING

6.1               

Mits betaling door de Klant van de verschuldigde bedragen, zal NORRIQ redelijke inspanningen leveren om de Software en de Diensten te leveren volgens de Overeenkomst.

6.2               

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle uitvoeringstermijnen streefdata zijn en derhalve niet bindend zijn voor NORRIQ, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De reden hiervoor is o.a. dat NORRIQ ook afhankelijk is van input en medewerking van de Klant en van derden. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

6.3               

De levering van de Software en/of Diensten door NORRIQ is afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de Klant. De Klant zal kosteloos (i) NORRIQ schriftelijk en tijdig alle noodzakelijke, accurate en volledige informatie bezorgen (bijvoorbeeld over zijn systeem, zijn werkwijze en zijn doelstellingen); (ii) bijdragen tot de planning van de werkzaamheden; (iii) indien van toepassing, op eigen kosten de nodige faciliteiten aan NORRIQ ter beschikking stellen, inclusief maar niet beperkt tot parkeerplaats, geschikte werkruimte (met voldoende licht en verluchting), elektriciteit, communicatiemiddelen (inclusief de mogelijkheid om verbinding te maken met de server van NORRIQ), toegang tot de IT-installatie en databases (voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst); (iv) indien nodig, NORRIQ toelating en toegang verlenen om Diensten uit te voeren buiten de normale kantooruren en; (v) intern het nodige en gekwalificeerd personeel ter beschikking stellen. De Klant erkent dat de vervanging of onbeschikbaarheid van de nodige middelen in zijn projectorganisatie, kan leiden tot een langere uitvoeringstijd en, als gevolg daarvan, hogere kosten.

6.4               

Het is de Klant bekend dat de uitvoering van de Overeenkomst in bepaalde gevallen kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van delen van de werkomgeving. NORRIQ zal in dergelijk geval hierover overleg plegen met de Klant.

6.5               

Indien NORRIQ niet in staat is de Software en/of Diensten te leveren en dit is geheel of gedeeltelijk te wijten aan de Klant, andere leveranciers van de Klant of een derde partij, is NORRIQ gerechtigd een vergoeding aan te rekenen voor de tijd dat NORRIQ-medewerkers niet kunnen ingezet worden (met dien verstande dat NORRIQ in dat geval redelijke inspanningen zal leveren om dergelijke medewerkers toe te wijzen aan andere opdrachten).

6.6               

Tijdens de duur van de Overeenkomst kan elke Partij schriftelijk verzoeken om toevoegingen of wijzigingen aan te brengen aan de omvang of aard van de Diensten of de Software. NORRIQ zal echter geen verplichting hebben om dergelijk verzoek in te willigen, zolang er geen akkoord is bereikt tussen Partijen over de prijs en de impact ervan. NORRIQ kan de tijd die gespendeerd wordt aan de analyse van een dergelijk verzoek aanrekenen tegen regieprijs.

 

Artikel 7:           AANVAARDING

7.1               

Aanvaarding: Software en/of Diensten moeten zo snel mogelijk na levering door de Klant gecontroleerd en getest worden, en worden geacht correct geleverd en aanvaard te zijn op het eerste van volgende momenten: (1) de ondertekening door de Klant van het acceptatiedocument; of (2) indien de Klant 15 dagen na de levering (of na de go-live indien een go-live  procedure schriftelijk is overeengekomen tussen de Partijen) de aanvaarding niet schriftelijk en voldoende gemotiveerd heeft geweigerd; of (3) de operationele of productieve ingebruikname van de Software en/of Diensten door de Klant.

 

Artikel 8:           SOFTWARE GARANTIE

8.1               

De Software is complexe computersoftware. De prestaties ervan variëren afhankelijk van het hardwareplatform, interactie met andere software, de configuratie van de software en andere factoren. De software is noch fouttolerant, noch vrij van fouten, conflicten of onderbrekingen. De klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich bevindt op de datum van levering (“as is”).

8.2              Software van derden

Software en Items van Derden zijn onderworpen aan de garantie, indien van toepassing, met inbegrip van beperkingen en uitsluitingen vanwege dergelijke derde partij of Leverancier. NORRIQ verleent geen bijkomende garantie.

8.3              NORRIQ Software

Voor de standaardversie van de NORRIQ Software geldt volgende beperkte garantie: als de Klant de instructies volgt, zal de Software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de Specificaties. De beperkte garantie geldt gedurende een jaar nadat deze is aangeschaft door de eerste gebruiker. Als de Klant supplementen, updates of vervangende software ontvangt gedurende dat jaar, is hiervoor de garantie van toepassing gedurende de resterende duur van de garantie of 30 dagen, als dit langer is. Als de eerste gebruiker de software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn acties (of nalatigheden) van de Klant, acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van NORRIQ vallen. Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen: NORRIQ repareert of vervangt de Software kosteloos. Als NORRIQ de Software niet kan repareren of vervangen, biedt NORRIQ een restitutie van het licentiebedrag dat de Klant betaald heeft voor de Software. NORRIQ repareert of vervangt bovendien supplementen, updates en vervangingen van de Software kosteloos. Als NORRIQ deze niet kan repareren of vervangen, biedt NORRIQ een restitutie voor het eventueel betaalde licentiebedrag. De Klant moet in dat geval de Software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen retourneren aan NORRIQ.

8.4              Niet-standaard software

Voor niet-standaard onderdelen van de Software geldt een garantieperiode van 90 dagen vanaf (i) de aanvaarding door de Klant, of (ii) de go-live indien een go-live procedure werd overeengekomen tussen de partijen. Gedurende deze garantieperiode wordt door de Klant de Niet-standaard software met voldoende diepgang en omvang gebruikt in de productie omgeving en bekijkt hij nauwgezet of de Niet-standaardsoftware voldoet aan de Specificaties. Indien de Niet-standaard software een gebrek vertoont in de zin dat ze op substantiële wijze niet voldoet aan de Specificaties, en dit gebrek is uitsluitend te wijten aan NORRIQ, is NORRIQ naar eigen goeddunken gerechtigd om (i) de gebreken te verhelpen; (ii) de Niet-standaard software te vervangen; (iii) een proportionele verlaging van de te betalen licentievergoeding toe te kennen; of (iv) een redelijke vergoeding te betalen aan de Klant, en dit steeds onderworpen aan de beperkingen en uitsluitingen in de Overeenkomst,  en steeds op voorwaarde dat de Klant het gebrek aan NORRIQ heeft gemeld. De Klant is enkel gerechtigd om vorderingen te maken tegen NORRIQ voor zover (i) de Niet-standaard software als gebrekkig wordt beschouwd en (II) de Klant dit niet kon detecteren in verband met de controle en testen overeenkomstig artikel 7.1. De Klant moet een gebrek in de Niet-standaard Software onmiddellijk na de vaststelling ervan aan NORRIQ melden en binnen de voormelde garantieperiode van 90 dagen. De Klant moet het defect uitgebreid en gedetailleerd beschrijven, om ervoor te zorgen dat NORRIQ de mogelijkheid heeft om adequaat te reageren.

8.5               

De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene productie omgeving, onjuist onderhoud of interventie door de Klant of een derde partij, of defect veroorzaakt door een software of product waarvoor NORRIQ niet verantwoordelijk is.

8.6               

Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de Overeenkomst bieden of aanvaarden NORRIQ en haar Leveranciers geen andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, met betrekking tot de staat, kwaliteit, prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de Software.

Artikel 9:           SUPPORT & ONDERHOUD

9.1              Support

Supportdiensten (zijnde het leveren van telefonische, schriftelijke en/of elektronische helpdesk ondersteuning met betrekking tot het gebruik en de werking van de Software) maken het voorwerp uit van een aparte supportovereenkomst (NORRIQ Continuous Care). Indien de Klant verzoekt om supportdiensten te leveren zonder een supportovereenkomst afgesloten te hebben, zal NORRIQ een offerte maken en de supportdiensten zullen pas geleverd worden na aanvaarding door de Klant van de offerte.

9.2              Onderhoud

Mits betaling door de Klant van de onderhoudsvergoeding stelt NORRIQ aan de klant de door NORRIQ of de betrokken Leverancier onder de update of maintenance service (bv. Microsoft Enhancement Plan, software assurance) vrijgegeven versies ter beschikking. Alle hieraan gerelateerde diensten (zoals installatie, implementatie, integratie, training, e.d.) m.b.t. deze versies zijn niet inbegrepen in de onderhoudsvergoeding, en vormen het voorwerp van een aparte tussen partijen overeen te komen SOW. De onderhoudsvergoeding is verschuldigd, ongeacht of de Klant de Software gebruikt.

9.3               

NORRIQ is nimmer verplicht onderhoudsdiensten aan te bieden indien de Klant dergelijke diensten niet heeft gecontracteerd. Onderhoud is essentieel voor sommige modules van de Software. De Klant is zich ervan bewust dat de goede werking van de Software niet mogelijk is zonder onderhoud en dat fouten en/of defecten kunnen optreden zonder dergelijk onderhoud. NORRIQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Software waarvoor onderhoud essentieel geacht wordt, indien de Klant dergelijke diensten niet heeft gecontracteerd.

 

Artikel 10:      VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

10.1           

De klant verklaart de Software en zijn mogelijkheden te kennen. De Klant moet voor zichzelf uitmaken of de Software en/of Diensten geschikt zijn voor het gebruik van de Klant en of de Software en/of Diensten op aanvaardbare wijze functioneren op de hardware van waarop de Klant ertoe toegang zal hebben, onder meer door het uitvoeren van voldoende tests (inclusief storingsmodus en effecten analyse). De Klant is verantwoordelijk voor de selectie, de aankoop, de installatie, het onderhoud en de exploitatie van de omgeving, met inbegrip van apparatuur, besturingssysteem, database, software van derden en het netwerk waarmee de Software zal opereren, en zal de nodige support- en onderhoudsovereenkomsten met leveranciers van dergelijke diensten afsluiten. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de bedrijfseisen voor de Software zoals door NORRIQ bepaald van tijd tot tijd.

10.2           

De Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en toepassing van de door NORRIQ geleverde Software en Diensten, en de implementatie van de vereiste procedures in zijn organisatie.

10.3           

De Klant staat in voor de veiligheid van het systeem (hardware en software) en zal hiertoe regelmatig back-ups nemen van alle gegevens die gegenereerd, gebruikt of toegepast worden door of met de Software.

10.4           

De klant voorziet alle toestellen en hardware van een virusscanner. De Klant waarborgt dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier de nodige rechten op en hij vrijwaart NORRIQ ter zake. Indien werd overeengekomen dat de Klant door middel van informatiedragers van derden NORRIQ materiaal of gegevens verstrekt, moeten deze informatiedragers voldoen aan de specificaties van NORRIQ voor de betrokken activiteiten en vrij zijn van verborgen risico's zoals virussen, wormen, Trojan horses, logic bombs enz.

10.5           

Alvorens zich van om het even welke gegevensdrager of hardware te ontdoen, zal de Klant zich ervan vergewissen dat alle daarin opgenomen Software uitgewist of vernietigd werd.

10.6           

De klant is ertoe gehouden zijn database technisch up-to-date te houden. Alle NORRIQ objecten met wijzigingen moeten consequent ingelezen worden. De klant moet naar NORRIQ toe bevestigen wanneer een object wordt live gezet. Enkel op deze manier kunnen nieuwe objecten aangeleverd worden.

10.7           

Indien in dit verband geen uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt, zal de Klant zelf de Software installeren, opzetten en parametriseren, en de gebruikte hardware, andere software en werkomgeving waar nodig aanpassen, de gebruikers opleiden, en dataconversie uitvoeren.

10.8           

NORRIQ is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de resultaten en de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Software en/of Diensten. De Klant zal dit regelmatig controleren en de nodige maatregelen nemen om de gevolgen van onderbrekingen of tekortkomingen in de Software en/of Diensten, het vervormen of het verlies van gegevens, of andere incidenten te voorkomen en te beperken. In geen geval is NORRIQ verantwoordelijk voor het herstel van vervormde of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 11:      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - GEBRUIKSRECHT - NORRIQ SOFTWARE & NIET-STANDAARD SOFTWARE

11.1           

De Klant erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de NORRIQ Software, Niet-standaard software (beide hierna in deze clausule “Software” genoemd) en/of Diensten, de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij NORRIQ of diens Leveranciers. De Klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk kan doen, ook niet na het einde van de Overeenkomst.

11.2           

Mits betaling door de Klant van alle vergoedingen, kosten en uitgaven, ontvangt de Klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik, reproduceren en installeren van de Software in een voor een computer leesbare objectcode, uitsluitend voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden.

11.3           

Als de Klant de Overeenkomst naleeft, heeft hij de onderstaande rechten met betrekking tot elke licentie die hij voor de Software aanschaft.

11.4           

Licentie. De Software wordt in licentie gegeven op basis van (i) het aantal exemplaren dat de Klant op locatie installeert of als gehoste service gebruikt; (ii) het aantal gebruikers dat toegang verkrijgt tot de Software; en (iii) aanvullende componenten waarvoor de Klant een licentie afneemt. De Klant moet een voldoende aantal licenties bestellen en in stand houden om zijn gebruik te dekken, in overeenstemming met het gekozen licentiemodel.

11.5          Licentiemodel

De Software wordt in licentie gegeven op basis van twee modellen:

•        Eeuwigdurende-licentiemodel
Bij dit model heeft de Klant de Software onder eeuwigdurende licentievoorwaarden in licentie gekregen, als code die op de locatie van de Klant is geïnstalleerd of die voor de Klant wordt gehost door een derde partij die als zijn agent optreedt (“Eeuwigdurende-licentiemodel”). De rechten van de Klant op het gebruik van de Software zijn eeuwigdurend, maar kunnen worden ingetrokken indien de Klant de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft.

•        Abonnementslicentiemodel
Bij dit model heeft de Klant de Software voor een gelimiteerde periode per gebruiker in licentie gekregen, zoals omschreven in de SOW. De Software kan op de locatie van de Klant worden geïnstalleerd, waarbij het dagelijks beheer en bestuur volledig door de Klant wordt verzorgd, of kan worden gehost door een derde partij die de diensten aan de Klant levert (“Abonnementslicentiemodel”). Op het moment dat de licentie van de Klant verloopt of wordt beëindigd, eindigt het recht van de Klant om de Software te gebruiken onmiddellijk. Indien de Klant hierna doorgaat met het gebruik van de Software, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, hetgeen kan resulteren in een vordering tot schadevergoeding of ander verhaal.

11.6          Uitsluitingsbepaling betreffende modificaties

De Klant mag de Software uitsluitend aanpassen voor zover dat nodig is om deze te kunnen gebruiker voor zijn interne zakelijke doeleinden, en uitsluitend indien de Klant deze in broncodevorm heeft ontvangen, of de Klant of een derde partij handelend in zijn naam gelicentieerde tools van NORRIQ heeft verkregen die de Klant of de betreffende in zijn naam handelende derde partij het recht geven de objectcode van de Software te modificeren. De Klant stemt ermee in dat NORRIQ niet verantwoordelijk is voor enige problemen die voortkomen uit aanpassingen die door de Klant, een partner of een andere in zijn naam handelende derde partij zijn aangebracht, of die worden veroorzaakt door hardware of software van een derde partij. NORRIQ biedt geen technische of andere ondersteuning voor modificaties die door de Klant, door een partner of door een andere derde partij in de Software zijn aangebracht, en is daartoe ook niet verplicht. NORRIQ doet geen uitspraken over en geeft geen goedkeuring, garantie of verzekering van de geschiktheid van de Software voor het bedrijf van de Klant, de geschiktheid van de partner of een andere derde partij voor het aanbrengen van modificaties of het implementeren van modificaties in de Software, of met betrekking tot de vraag of modificaties die zijn gemaakt, geïmplementeerd, ondersteund en/of onderhouden door, voor of in naam van de Klant of een derde partij zullen voldoen aan de zakelijke behoeften van de Klant of naar behoren met de Software zullen samenwerken.

11.7          Product/licentiecodes

De Software kan alleen worden gebruikt door middel van een code. Een code mag uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van of toegang verkrijgen tot de specifieke versie van de Software waarvoor de code is verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van codes die aan hem zijn toegewezen. De Klant mag de codes niet dupliceren of delen met derden.

11.8          Reikwijdte van de licentie

De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. De Klant mag de Software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in de Overeenkomst. Hierbij moet de Klant zich houden aan de technische beperkingen in de Software die ervoor zorgen dat de Klant deze alleen op bepaalde manieren kan gebruiken. De Klant mag de Software uitsluitend gebruiken voor zijn interne bedrijfsdoeleinden. Het is niet toegestaan (i) de technische beperkingen in de Software te omzeilen; (ii) de Software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; (iii) de validatiefuncties van de Software te omzeilen; (iv) de Software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; (v) de Software te verkopen, verhuren, in lease te geven, uit te lenen of (vi) de Software te gebruiken voor commerciële softwarehostingservices. De rechten van de Klant op het gebruik van de Software kunnen worden ingetrokken indien de Klant de bepalingen in de Overeenkomst niet naleeft.

11.9          Reservekopie

De Klant mag meerdere kopieën van de Software maken voor back-up-, ontwikkelings- en testdoeleinden, op voorwaarde dat deze kopieën niet worden gebruikt in productieomstandigheden en de ontwikkeling of het testen uitsluitend plaatsvindt voor de eigen interne zakelijke doeleinden van de Klant. De hosting van de back-upkopieën mag ten behoeve van de Klant worden verzorgd door een derde partij.

11.10       Verdediging bij claims m.b.t. inbreuk en onrechtmatig gebruik

 NORRIQ zal namens de Klant verweer voeren tegen alle vorderingen die door een niet-gelieerde derde zijn ingesteld inhoudende dat de Software inbreuk maakt op haar octrooirechten, auteursrechten of handelsmerken of haar handelsgeheim schendt en zal het bedrag voldoen dat op grond van een onherroepelijk vonnis ter zake van een dergelijke vordering dient te worden betaald (of dat is overeengekomen in het kader van een schikking waarmee NORRIQ instemt). De Klant moet NORRIQ onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de vordering en NORRIQ uitsluitende zeggenschap geven met betrekking tot het verweer of de schikking. De Klant stemt ermee in NORRIQ alle redelijke medewerking te verlenen bij het verweer tegen de vordering, en NORRIQ zal de door de Klant bij die medewerking gemaakte redelijke onkosten vergoeden. De verplichtingen van NORRIQ gelden niet voor zover de vordering of het onherroepelijke vonnis is gebaseerd op (i) het door de Klant gebruiken van de software nadat NORRIQ de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat hij het gebruik moet staken in verband met een dergelijke vordering; (ii) het door de Klant combineren van de Software met een niet van NORRIQ afkomstig product, gegevens of bedrijfsproces, met inbegrip van een bedrijfsproces met add-ons of programma’s van derden; (iii) schade gerelateerd aan de waarde van het gebruik van een product, gegevens of een bedrijfsproces dat niet van NORRIQ afkomstig is; (iv) het door de Klant aanpassen van de Software, inclusief aanpassingen die zijn aangebracht door derde partijen; (v) distributie door de Klant van de Software aan derden of het gebruik van de Software ten gunste van derden; (vi) gebruik door de Klant van de handelsmerken van NORRIQ zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe; of (vii) voor vorderingen uit hoofde van schending van handelsgeheimen, het door de Klant vernemen van een handelsgeheim (a) op ongepaste wijze; (b) onder omstandigheden die een verplichting tot geheimhouding van het handelsgeheim met zich meebrengen of het gebruik ervan beperken; of (c) van een persoon (niet zijnde NORRIQ of haar gelieerde ondernemingen) die jegens de partij die de vordering heeft ingesteld een verplichting heeft het handelsgeheim te bewaren of het gebruik van het handelsgeheim te beperken. De Klant zal NORRIQ alle kosten of schade die uit deze handelingen voortvloeien vergoeden. Indien NORRIQ informatie ontvangt met betrekking tot een vordering uit hoofde van inbreuk met betrekking tot de Software, kan NORRIQ, op zijn kosten en zonder verplicht te zijn dit te doen, hetzij (i) het recht voor de Klant verwerven tot voortzetting van het gebruik van de Software, of (ii) de Software wijzigen of vervangen door functioneel gelijkwaardige software zodat deze niet langer inbreuk maakt, in welk geval de Klant het gebruik van de Software onmiddellijk moet staken. Indien het gebruik door de Klant van de Software als gevolg van een vordering uit hoofde van inbreuk door een bevoegde rechtbank wordt verboden, zal NORRIQ, naar eigen inzicht, het recht verwerven om het gebruik ervan te mogen voortzetten, de Software vervangen door functioneel gelijkwaardige software, de Software zodanig wijzigen dat deze niet langer inbreuk maakt, of het voor de Software betaalde bedrag restitueren en deze licentie beëindigen. Indien er enige andere vordering door derden tegen de Klant wordt ingesteld met betrekking tot het intellectuele eigendom van NORRIQ, moet de Klant ons hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte stellen. NORRIQ kan naar eigen inzicht ervoor kiezen deze vorderingen te behandelen als gedekt door dit artikel. Dit artikel is de enige verhaalsmogelijkheid van de Klant voor vorderingen van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrecht, octrooien of handelsmerken en onwettige toe-eigening van handelsgeheimen vastgelegd.

11.11        

De Klant zal de Software niet (laten) gebruiken op volgende wijze: (1) die inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim (of andere geheime informatie) van een derde, of in strijd met de toepasselijke recht (2) om de rechten van anderen te schenden; (3) om te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of verstoren van een dienst, gegevens, account of netwerk op enigerlei wijze; (4) om het even welk protocol of e-mail headerinformatie (b.v., "spoofing") te vervalsen; (5) om te spammen of malware te verspreiden; (6) op een manier die schade kan toebrengen aan de Software of andermans gebruik ervan; of (7) voor een hoog risico gebruik (indien het falen of de fout van de Software kan leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel, of tot ernstige fysieke of milieuschade, zoals voor gebruik bij de controle van de werking van apparatuur in nucleaire installaties, vliegtuignavigatie, vliegtuigcommunicatie of vlucht controlesystemen, luchtverkeersleiding, medische apparatuur (FDA klasse 2 of 3, of gelijkwaardig), of wapensystemen).

11.12        

Omdat bepaalde licentievoorwaarden van derden vereisen dat computer code over het algemeen (i) in het broncodevorm aan derden wordt bekendgemaakt; (ii) in licentie gegeven wordt aan derden met het oog op het maken van afgeleide werken; of (iii) gratis te distribueren is aan derden (gezamenlijk, "Open Source licentievoorwaarden"), omvatten de toegekende licentierechten (of enig intellectueel eigendom daarmee verbonden) geen licentie, recht of bevoegdheid om de computer code op te nemen, te wijzigen, te combineren en/of distribueren met een andere computer code op een manier die de andere computer code zou onderwerpen aan Open Source licentievoorwaarden.

 

Artikel 12:      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – GEBRUIKSRECHT - SOFTWARE VAN DERDEN

12.1           

In de mate dat de Software en/of Diensten Software of Items van derden omvatten, zijn eventueel afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bijgevolg aanvaardt de Klant dat hij enkel een gebruiksrecht verwerft op deze Software of Items van derden in overeenstemming met de licentievoorwaarden bepaald door deze derde partij (bv. Microsoft). De Klant verklaart dat hij in staat is geweest om kennis te nemen van deze licentievoorwaarden.

 

Artikel 13:      PERSOONSGEGEVENS

13.1           

In principe worden geen gegevensbestanden overgebracht van het systeem van de Klant naar NORRIQ. De Klant houdt de gegevensbestanden op een locatie waartoe NORRIQ toegang kan hebben, en van waaruit deze gegevensbestanden rechtstreeks geïmporteerd kunnen worden in de test- en productieomgevingen van de Klant. Indien echter het verrichten van Diensten in het kader van de Overeenkomst de overdracht naar, en de verwerking door NORRIQ van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, is Bijlage 1 van deze AV van toepassing tussen de Partijen. Deze Bijlage - Verwerkersovereenkomst bevat de voorwaarden waaronder persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zullen worden overgedragen en verwerkt. De Klant zal de persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren of pseudonymiseren voorafgaand aan de overdracht naar NORRIQ.

13.2           

Voor zover met het gebruik van de Software persoonsgegevens worden verwerkt gebeurt dit op de volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de Klant.

 

Artikel 14:      AANSPRAKELIJKHEID VAN NORRIQ

14.1           

De totale aansprakelijkheid van NORRIQ onder de Overeenkomst voor alle vorderingen, daaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding en boetes, uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad, niet-nakoming van de garanties, of uit enige andere hoofde, is in alle gevallen, voor zover wettelijk toegelaten, beperkt tot directe schade veroorzaakt door haar eigen zware fout, en is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

•        50% van de daadwerkelijk door de Klant aan NORRIQ krachtens de Overeenkomst betaalde prijs voor de betrokken Software of Diensten (de twaalf (12) laatste maandbedragen in geval van periodieke prijzen) die de oorzaak zijn van de schade (min de bedragen die werden aangerekend voor Software (licenties) en Items van derden; deze werden immers ook door NORRIQ aan derden voldaan); of

•        250.000 euro.

14.2           

NORRIQ is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van (of schade aan) data, business, omzet, winst, goodwill of klanten (waaronder imago- en reputatieschade), verwachte besparingen, of voor enige indirecte schade of gevolgschade.

14.3           

De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of fraude door NORRIQ.

14.4           

NORRIQ is enkel verantwoordelijk voor Software en/of Diensten door haar geleverd, en zal dus in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gebreken, vertragingen, uitvoeringsproblemen e.d. in de mate dat die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan (i) de nalatigheid vanwege de Klant of niet-uitvoering van de Overeenkomst door de Klant; (ii) andere leveranciers van de Klant; (iii) het gebruik door de Klant van de Software en/of de resultaten van de Diensten op een andere dan voorziene wijze; (iv) wijzigingen door de Klant of andere leveranciers van de Klant; (v) computer virussen, hacking, trojan horses, spyware, interferentie met technische beschermingsmaatregelen die niet van NORRIQ afkomstig zijn; en (vi) schade die gedekt wordt door een door of voor de Klant afgesloten verzekering.

14.5           

De Overeenkomst wordt enkel aangegaan tussen de Klant en NORRIQ, en niet ten voordele van derde begunstigden. De Klant stemt ermee in om derden geen gebruik te laten maken van de Software en/of Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NORRIQ. NORRIQ aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. derde partijen wat betreft de Software en Diensten. De Klant vrijwaart NORRIQ ter zake en vergoedt NORRIQ voor klachten, verliezen, schade, e.d. van derde partijen met inbegrip van de juridische kosten die dit met zich meebrengt.

14.6           

Vorderingen tot schadevergoeding die geen claims voor gebreken zijn, vervallen een jaar na het eerste van volgende momenten: (i) de aanvaarding door de Klant van de betrokken Software en/of Diensten of (II) het einde van de Overeenkomst.

14.7           

Software en Items van derde partijen zijn bijkomend aan bovenstaande bepalingen onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zoals bepaald door die derde partijen.

 

Artikel 15:      DUUR EN BEËINDIGING

15.1           

De Overeenkomst blijft van kracht tot NORRIQ de Software en Diensten heeft geleverd, tenzij ze voortijdig werd beëindigd of verbroken in overeenstemming met dit artikel.

•        De Klant mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen mits betaling van de volgende verbrekingsvergoeding:

  • 25% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging uiterlijk 10 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum.

  • 50% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging tussen 10 en 5 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum.

  • 100% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging later dan 5 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum of na de startdatum.

  • Indien de Klant vraagt om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten is NORRIQ gerechtigd een wachtvergoeding te factureren voor de gereserveerde consultants, en indien die opschorting een duurtijd van 6 maanden overschrijdt, kan NORRIQ dergelijke opschorting beschouwen als een gehele of gedeeltelijke beëindiging. In voorkomend geval zijn de hiervoor vermelde vergoedingen verschuldigd.

•        In de mate dat de Overeenkomst betrekking heeft op Software of Items van derden mag NORRIQ de Overeenkomst op elk ogenblik met onmiddellijke ingang beëindigen indien NORRIQ het recht verliest om dergelijke Software of Items van derden aan te bieden.

15.2           

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende of terugkerende Diensten (zoals hosting, onderhoud, support, abonnementslicenties) dan heeft de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen, een duurtijd van 12 maanden, en wordt daarna stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij één van de partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven beëindigt ten laatste 3 maanden vóór het einde van de lopende periode.

15.3           

NORRIQ kan de Overeenkomst beëindigen, of de levering van Diensten opschorten, daaronder begrepen het gebruiksrecht op de Software, indien de Klant een ernstige inbreuk pleegt op de Overeenkomst en deze inbreuk niet rechtzet binnen de 14 kalenderdagen na daartoe door NORRIQ te zijn aangemaand.

15.4           

NORRIQ kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

15.5           

De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij faillissement van de Klant. NORRIQ heeft het recht (in de mate dit toegestaan is onder de toepasselijke insolventiewetgeving) om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, wanneer de Klant niet meer solvabel is, vereffend wordt of een gelijkaardige procedure ondergaat.

 

Artikel 16:      GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING

16.1           

Het beëindigen van de Overeenkomst heeft geen invloed op verworden rechten en aansprakelijkheden van de Partijen en op die bepalingen die bedoeld zijn om van kracht te worden of te blijven na de beëindiging.

16.2           

Bij het einde van de Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de Klant m.b.t. NORRIQ Software onder een abonnementslicentiemodel (Subscription License Model (SAAS)).

16.3           

Bij het einde van de Overeenkomst is het verder gebruiksrecht van de Klant m.b.t. Software van derden onder een eeuwigdurende-licentiemodel (Perpetual License Model) of abonnementslicentiemodel (Subscription License Model (SAAS)) onderworpen aan de voorwaarden en procedures van de betrokken derde partij of Leverancier (bv. Microsoft COCP);

16.4           

Bij het einde van de Overeenkomst behoudt de Klant het gebruiksrecht m.b.t. NORRIQ Software onder een eeuwigdurende-licentiemodel (Perpetual License Model), steeds onder de voorwaarden van artikel 11, en op voorwaarde dat de Klant alle uitstaande bedragen betaald heeft. In geval van omschakeling door de Klant naar een andere partner heeft NORRIQ geen verplichtingen meer inzake onderhoud of support. Er vindt geen terugbetaling plaats van eventuele vooraf betaalde vergoedingen (bv. enhancement plan).

 

Artikel 17:      CONTROLE OP NALEVING

17.1           

De Klant is verplicht gegevens te bewaren ten aanzien van de Software die de Klant op grond van de Overeenkomst gebruikt. NORRIQ heeft het recht om op kosten van NORRIQ de naleving van de Overeenkomst te controleren. De Klant stemt ermee in redelijke samenwerking te verlenen indien een controle van de naleving wordt uitgevoerd en NORRIQ op verzoek toestemming te verlenen het gebruiksrapport te raadplegen als hulpmiddel bij de uitvoering van de controle.

17.2           

De controle wordt uitgevoerd na een kennisgevingstermijn van ten minste 30 dagen, tijdens kantooruren en zodanig dat de normale bedrijfsactiviteiten van de Klant niet op onredelijke wijze worden gehinderd. NORRIQ kan de Klant in plaats daarvan ook vragen een self-audit questionnaire in te vullen met betrekking tot de Software, maar behoudt zich het recht voor gebruik te maken van het hierboven geschetste verificatieproces.

17.3           

Indien NORRIQ een controle uitvoert en geen wezenlijk ongelicentieerd gebruik (licentietekort van 5% of meer) vaststelt, zal NORRIQ geen nieuwe controle voor dezelfde entiteit uitvoeren gedurende een periode van ten minste een jaar. NORRIQ en de controleurs van NORRIQ gebruiken de informatie die tijdens de nalevingscontrole wordt verkregen uitsluitend om de rechten van NORRIQ af te dwingen en te bepalen of de Klant de bepalingen van de Overeenkomst naleeft. Door gebruik te maken van de bovenstaande rechten en procedures doet NORRIQ geen afstand van haar recht tot het afdwingen van de Overeenkomst of het beschermen van haar intellectuele eigendom op andere wettelijk toegestane wijzen.

17.4           

Indien tijdens de controle of zelfcontrole ongelicentieerd gebruik wordt vastgesteld, moet de Klant onmiddellijk voldoende licenties bestellen om het gebruik te dekken. Indien wezenlijk ongelicentieerd gebruik wordt vastgesteld, is de Klant verplicht NORRIQ de kosten die NORRIQ in verband met de controle heeft gemaakt te vergoeden en binnen 30 dagen de benodigde aanvullende licenties aan te schaffen tegen standaardlicentieprijs.

17.5           

NORRIQ’s Leveranciers hebben het recht dit artikel af te dwingen.

 

Artikel 18:      MICROSOFT

18.1           

Microsoft is derde-begunstigde bij de Overeenkomst m.b.t. Software besteld bij Microsoft, en heeft het recht (i) de Overeenkomst af te dwingen; (ii) de naleving door de Klant van de Overeenkomst te controleren; en (iii) de Klant rechtstreeks te contacteren.

18.2           

De Klant verleent NORRIQ de toestemming om informatie te delen met Microsoft in de mate dat dit nodig is (i) voor NORRIQ om samen te werken met Microsoft, en (ii) voor de Klant om diensten en mededelingen te ontvangen vanwege Microsoft.

18.3           

De Klant erkent dat Microsoft geen verantwoordelijkheid heeft voor de niet-Microsoftonderdelen van de Software of enig effect dat die hebben op de functionaliteit van de Microsoftsoftware of systemen, business of operaties van de Klant.

 

Artikel 19:      OVERMACHT & HARDSHIP

19.1           

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis (met uitzondering van betalingsverplichting) tegenover de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van die partij, die niet kon voorzien en met redelijke inspanningen vermeden worden. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: oorlog, rellen, rebellie, algemene staking, brand, natuurrampen, invoer- of uitvoerbeperkingen, verstoring van normaal verkeer, transport, energievoorziening, internet, computernetwerken of telecommunicatiemogelijkheden, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, langdurige ziekte van belangrijke consultants, veralgemeend virus of een geval van overmacht bij een onderaannemer.

19.2           

De partij die zich op overmacht beroept is verplicht om de andere partij over de begindatum van de overmacht in te lichten, evenals over het einde ervan. De verplichtingen van beide partijen worden opgeschort tijdens de duur van de overmacht. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, heeft elke partij het recht de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

19.3           

Indien een fundamentele wijziging van omstandigheden buiten de wil van NORRIQ en die NORRIQ ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst redelijkerwijze niet had kunnen voorzien of vermijden, tot gevolg heeft dat de verdere uitvoering van de contractuele verplichtingen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, heeft NORRIQ het recht om alternatieve contractuele voorwaarden te onderhandelen. Indien partijen niet tot een vergelijk komen binnen een redelijke termijn na het verzoek daartoe, heeft NORRIQ het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

19.4           

On-site Diensten: De Klant is verantwoordelijk voor het welzijn en veiligheid van de NORRIQ-medewerkers; de Klant zorgt, zonder enige kost voor NORRIQ, voor een veilige werkomgeving die in overeenstemming is met de algemene vereisten voor het leveren van zulke diensten, en voor veiligheidsinstructies, training en veiligheidsmateriaal indien de omstandigheden dit nodig maken. NORRIQ behoudt zich het recht voor om zijn medewerkers niet naar plaatsen te sturen waar hun persoonlijke veiligheid in het gedrang kan komen. NORRIQ heeft het recht om bezoeken of missies te annuleren of te verplaatsen omwille van veiligheidsredenen of politieke instabiliteit in het land of de regio van bestemming wanneer dergelijk reisadvies werd uitgevaardigd door publieke, onafhankelijke of gespecialiseerde organisaties.

 

Artikel 20:      GENERAL

20.1           

“Vertrouwelijke Informatie” omvat technische, financiële of commerciële informatie van NORRIQ, evenals alle informatie in welke vorm ook die wordt bekendgemaakt in het kader van de uitvoering van een project of bestelling onder de Overeenkomst, al dan niet deel uitmakend van de Software of Diensten. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NORRIQ zal de Klant (i) de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, reproduceren of verdelen, direct of indirect, mondeling of schriftelijk, buiten het kader van de Overeenkomst, (ii) alle nodige maatregelen nemen om te vermijden dat Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt aan wie dan ook, behalve aan zijn medewerkers die ze moeten kennen voor de implementatie van de Overeenkomst en die op de hoogte zijn gebracht van de vertrouwelijkheidsverplichting, en (iii) alle Vertrouwelijke  Informatie en eventuele kopieën ervan op eerste verzoek terugbezorgen aan NORRIQ. De verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing wanneer de Klant bewijs kan voorleggen dat de desbetreffende informatie (i) reeds openbaar was zonder dat dit het gevolg is van een inbreuk op de Overeenkomst of (ii) hem reeds bekend was vóór het afsluiten van de Overeenkomst, of (iii) rechtmatig verkregen werd van een derde partij die niet gebonden is door een vertrouwelijkheidsverplichting. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft geldig gedurende een periode van 5 jaar na het beëindigen van de Overeenkomst.

20.2           

Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het einde ervan zal de Klant niet direct of indirect een werknemer, manager, medewerker of consultant van NORRIQ in dienst nemen of hieraan opdrachten (in de ruimst mogelijk zin) toevertrouwen. Inbreuk hierop geeft NORRIQ recht op een forfaitaire schadevergoeding vanwege de Klant ten belope van 100% van de (bruto) jaarvergoeding van de betrokken persoon.

20.3           

De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen zonder NORRIQ’s goedkeuring. NORRIQ behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen mits schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

20.4           

De Klant stemt in met het gebruik door NORRIQ van het logo en de naam van de Klant, en een feitelijke beschrijving van de geleverde Diensten in de NORRIQ advertenties en promotiemateriaal, en als referentie naar andere (potentiële) klanten toe.

20.5           

De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande overeenkomsten of afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hetzelfde onderwerp, die nog van kracht zijn tussen de Partijen.

20.6           

De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

20.7           

Ingeval een geschil uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mocht ontstaan, zal dit bij voorkeur in der minne geregeld worden. De meest gerede Partij zal de andere Partij bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het (in haar ogen) bestaan van een geschil, waarna overleg tussen beide Partijen zal opgestart worden. Indien binnen de twee (2) maanden na het bovenvermeld aangetekend schrijven geen minnelijke regeling kan worden bereikt, kan de meest gerede Partij het geschil aanhangig maken bij de rechtbanken van Leuven, die exclusief bevoegd zijn om te oordelen over geschillen ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst. De voormelde termijn van twee (2) maanden geldt niet indien het een vordering tot voorlopige maatregelen of voor het innen van onbetwiste facturen betreft.