GEBRUIKSVOORWAARDEN, WETTELIJKE BEPERKINGEN, PRIVACY- EN COOKIEBELEID

OPGELET: GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT. GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U DE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

1. De website

NORRIQ beheert deze website vanuit onze kantoren in Brøndby, Denemarken. Wij benaderen de privacy van de gebruiker proactief en doen het nodige om ervoor te zorgen dat de privacy van de gebruikers tijdens hun bezoek wordt beschermd. Deze website voldoet aan alle EU-wetten en -vereisten voor de privacy van de gebruiker.

2. Persoonlijke informatie

Als u materiaal wilt downloaden of met ons wilt communiceren tijdens het gebruik van onze website, is het mogelijk dat u ons persoonlijke informatie verstrekt (naam, bedrijf, e-mail, telefoonnummer, titel of andere gewone persoonlijke informatie met betrekking tot uw verzoek). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor het beheer van onze website, applicaties, klantendatabases en marketingmateriaal. Wij zorgen ervoor dat alle verstrekte persoonlijke informatie veilig wordt bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, zoals aangenomen in de wet op de gegevensbescherming 2018. U hebt te allen tijde het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Indien u hiervan een kopie wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit onze database, neem dan contact op met ons Group Marketing & Communicatie team:

NORRIQ
T.a.v.: Group Marketing & Communications
Vibeholms Alle 20
DK-2605 Brøndby
Denemarken
E-mail: info@norriq.dk
Tel.: +45 70 20 12 12

3. Gebruikersrechten

Onder GDPR hebt u de volgende rechten, die we altijd zullen trachten te handhaven:

a) Het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring zou alles moeten vermeld zijn wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen om meer te vernemen of om vragen te stellen.

b) Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. In deel 2 leest u hoe u dit kunt doen.

c) Het recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens indien onze gegevens over u onjuist of onvolledig zijn. Gelieve met ons contact op te nemen aan de hand van de gegevens vermeld in deel 2 voor meer informatie.

d) Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te verwijderen of op andere wijze te verwijderen. Gelieve met ons contact op te nemen aan de hand van de gegevens vermeld in deel 2 voor meer informatie.

e) Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te beletten).

f) Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden.

g) Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat als u persoonsgegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken en dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. In veel gevallen kunt u ons een kopie van die persoonsgegevens vragen om ze te hergebruiken bij een andere dienst of bedrijf.

h) Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet op deze manier.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de gegevens vermeld in deel 2. Als u een reden hebt om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit doen bij de Deense gegevensbeschermingsautoriteiten.

4. Gebruik van cookies

4.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie over de interacties van de gebruiker en het gebruik van de website bijhouden, bewaren en opslaan. Hierdoor kan de website via zijn server de gebruikers een ervaring op maat bieden binnen deze website.

4.2 Waarvoor gebruiken we de cookies?

Wij kunnen cookies gebruiken om uw persoonlijke instellingen op onze website te onthouden. In geen enkele andere context gebruiken we cookies om informatie te verzamelen die u persoonlijk identificeert. De meeste cookies die wij instellen worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer u onze website verlaat of kort daarna.

Wij gebruiken anonieme sessiecookies (kortetermijncookies die verdwijnen wanneer u uw browser sluit) om u te helpen navigeren op de website en optimaal gebruik te maken van de functies. Als u als geregistreerde gebruiker inlogt op de website, applicatie of een cursus, bevat uw sessiecookie ook uw gebruikers-ID, zodat we kunnen controleren welke diensten u mag gebruiken.

Deze website gebruikt trackingsoftware om bezoekers te monitoren en beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, dat met behulp van de cookies het gebruik van bezoekers bijhoudt. De software bewaart een cookie op de harde schijf van uw computer om uw betrokkenheid bij en gebruik van de website te volgen en te controleren, maar slaat geen persoonlijke informatie op en bewaart en verzamelt geen persoonlijke informatie.

Indien u als gebruiker het gebruik en de opslag van cookies van deze website op de harde schijf van uw computer wilt weigeren, dient u in het kader van de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser de nodige stappen te ondernemen om alle cookies van deze website en de externe leveranciers ervan te blokkeren.

5.1 Hoe verzamelen wij informatie?

NORRIQ verzamelt op twee manieren informatie:

a. Wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt ('Rechtstreeks verstrekte gegevens')
Wanneer u met ons communiceert of materiaal van de website downloadt, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te geven - bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of registratieformulieren in te vullen. Op dat ogenblik wordt van u een rechtstreekse actie vereist zodat wij deze informatie kunnen ontvangen.

b. Wanneer u ons toestemming geeft om informatie te verkrijgen van andere accounts ('door de gebruiker toegestane gegevens')
Afhankelijk van uw instellingen of het privacybeleid voor andere online diensten, kunt u ons toestemming geven om informatie van uw account bij die andere diensten te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld via de sociale media zijn.

5.2. Hoelang houden wij uw gegevens bij?

NORRIQ houdt uw persoonlijke informatie niet langer bij dan nodig. Wij bewaren de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat of wanneer dat nodig is om diensten aan u te verlenen, of indien u contact hebt gehad met ons Customer Care-team, zolang het nodig is om ondersteuning en trendanalyse te bieden.

Indien wettelijk vereist of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden af te dwingen, kunnen we ook een deel van uw gegevens bewaren voor een beperkte periode zoals vereist, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of het niet langer nodig is om diensten aan u te verlenen.

5.3 Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens nooit met autoriteiten buiten de EU/EER, tenzij u of een relevante Europese autoriteit ons daartoe opdracht geeft. Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of doorgeven in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de 'EER' bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze landen staan bekend als 'derde landen' en hebben mogelijk minder strenge gegevensbeschermingswetten dan die in de EER. Dit betekent dat we bijkomende stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig worden behandeld als binnen de EU en onder de AVG.

6. Registratieformulieren

NORRIQ zal uw persoonlijk identificeerbare informatie, verzameld bij het invullen van het registratieformulier, aan niemand verkopen of verhuren.

6.1. Kiezen hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij begrijpen dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt en wij zullen ervoor zorgen dat u de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie zelf kunt beheren.

Met betrekking tot de informatie die over u in ons bezit komt, en rekening houdend met uw keuze om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te geven om het volgende te doen:

a. U kunt de gegevens die u aan NORRIQ hebt verstrekt, nakijken, updaten of een leesbare kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren door contact met ons op te nemen. In deel 2 leest u hoe u dit kunt doen.

b. U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens die door NORRIQ met betrekking tot uw profiel worden beheerst te wijzigen, corrigeren of verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u informatie met anderen hebt gedeeld via socialemediakanalen, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs als uw account is verwijderd.

c. U kunt aangeven dat u geen marketing e-mails van ons wenst te ontvangen door te klikken op de link 'afmelden' onderaan elke e-mail. Zodra u dit doet, ontvangt u geen e-mails meer van ons.

7. Gebruik van de Site

NORRIQ geeft u toestemming om het materiaal op deze website ('Site') alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal op alle kopieën van het materiaal behoudt. U mag het materiaal op deze site op geen enkele wijze wijzigen of reproduceren of openbaar tonen, uitvoeren, verdelen of anders gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Elk gebruik van dit materiaal op een andere website of netwerkomgeving voor gelijk welk doel is verboden. Het materiaal op deze Site is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal van deze Site kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetgeving. Als u een van deze voorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk al het gedownloade of afgedrukte materiaal vernietigen.

8. Disclaimers

HET MATERIAAL (MET INBEGRIP VAN ALLE SOFTWARE) EN DE DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD 'ZOALS HET IS' ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. NORRIQ's verplichtingen met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op grond waarvan ze worden geleverd en niets op deze Site mag worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten. NORRIQ garandeert evenmin de juistheid en volledigheid van het materiaal, de software of de diensten op deze Site. NORRIQ kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal en de diensten op deze Site, of aan de daarin beschreven producten en prijzen. Het materiaal en de diensten op deze Site kunnen verouderd zijn, en NORRIQ verbindt zich er niet toe om het materiaal en de diensten op deze Site bij te werken. De informatie die op deze Site wordt gepubliceerd, kan betrekking hebben op producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Raadpleeg uw lokale contactpersoon bij NORRIQ voor informatie over de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, dus deze uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op u.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN NORRIQ, HAAR LEVERANCIERS, OF ANDERE OP DEZE SITE VERMELDE DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, AAN DEZE SITE GELINKTE WEBSITES, OF HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE OF DIENSTEN OP EEN OF OP AL DEZE SITES, AL DAN NIET OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE EN ONGEACHT OF NORRIQ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS DOOR UW GEBRUIK VAN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE OF DIENSTEN VAN DEZE SITE, ER APPARATUUR OF GEGEVENS MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN, HERSTELD OF VERBETERD, NEEMT U ALLE KOSTEN DAARVAN VOOR UW REKENING. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U.

10. Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen op deze Site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Site. NORRIQ heeft niet al deze sites van derden beoordeeld en heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of de inhoud ervan. Bijgevolg onderschrijft NORRIQ deze niet en doet er geen uitspraken over, noch over enige informatie, software of andere producten of materiaal die erop staan, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze Site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

---

We zijn voortdurend bezig met het verwerken en beschermen van gegevens. Daarom kan ons beleid te allen tijde worden gewijzigd. We zullen trachten al deze wijzigingen bekend te maken. Laatst bijgewerkt in mei 2018.